top of page

מדיניות פרטיות

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, היא מנוסחת בלשון זכר מטעמי
נוחות בלבד ומתייחסת כמובן לכל המינים.
הרישום לאתר ומסירת פרטים אישיים מותרים למשתמשים בני 18 ומעלה בלבד. עם
הרשמה לאתר, אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה.
מידע אישי
הביטוי "מידע אישי" במדיניות זו משמעו כל מידע, מערך מידע או נתונים המתייחסים לאדם,
המזהים את אותו אדם או שניתן באופן סביר להשתמש בהם כדי לזהות את אותו אדם, כגון
שם מלא, כתובת דוא"ל, מספרי טלפון, מספר תעודת זהות וכיו"ב. הפרטים והמידע
שתמסור יישמרו במאגר המידע שבבעלות מרכז השלטון האזורי.
בפרטים ובמידע האישי שתמסור ושמרכז השלטון האזורי יאסוף במהלך השימוש שתעשה
בשירות, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או לפי הוראות כל דין, למטרות הבאות:
-תיאום בין מבקשי עבודה לבין חקלאים
כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו
המפורשת ומדעת למסירת פרטיו למרכז השלטון האזורי, לשם השימוש בפרטים אלה
בהתאם למדיניות זו.
מרכז השלטון האזורי לא ימכור, ישכיר, או יעביר מידע אישי על אודותייך למטרותיהם
השיווקיות של צדדים שלישיים. מרכז השלטון האזורי לא יעביר לצדדים שלישיים את המידע
האישי שמסרת ואת המידע שנאסף על פעילותך בשירות, אלא בהתאם להוראות כל דין.
שימוש ב'עוגיות' (cookies)
מרכז השלטון האזורי משתמש ב'עוגיות' באתר. Cookies ('עוגיות') הם קבצי טקסט
שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה-Cookies יפקעו כאשר תסגור את
הדפדפן (Session Cookies) ואחרים ישמרו על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש
אותך, וייעשה בהם שימוש כאשר תשוב ותבקר באתר (Persistent Cookies-ה .)Cookies יכולים
להכיל מידע מגוון כדוגמת מידע על הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן
הגעת אל האתר, המידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.
אם העדפתך היא כי לא יאוחסנו Cookies על גבי המחשב שלך, תוכל לשנות את הגדרות
הדפדפן שלך כדי לדחות סוגי Cookies מסוימים, או להסירם באופן ידני. עם זאת, לאחר
דחיית ה-Cookies או מחיקתם ממכשיר הקצה, ייתכן ולא תוכל להפיק את מירב התועלת
מהשירותים הניתנים לך באתר, או שחלק משירותים אלה לא יהיו זמינים עבורך.
אבטחת מידע
מרכז השלטון האזורי עושה שימוש בכלי אבטחה והגנה כמקובל וכנדרש כדי להגן על
סודיות ופרטיות הנתונים אשר נמסרו על ידי המשתמש, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים
ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתאימות.
יצירת קשר בנושא פרטיות
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע
אודותיך אשר מצוי במאגרי מרכז השלטון האזורי
שינויים במדיניות הפרטיות
שימוש באתר כפוף למדיניות פרטיות זו, ויעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות וכן לשינויים
בה. מרכז השלטון האזורי רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין היתר
בהתאם להוראות הדין המשתנות.2

bottom of page